top of page

Pracujúce ženy dneška rodovú rovnosť už nezažijú

Dosiahnuť rodovú rovnosť nám môže trvať 60 rokov. Tvrdí to posledná publikácia Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE). Ak by sme vychádzali z výsledkov prieskumu, pracujúce Slovenky dneška sa rodovej rovnosti počas svojej kariéry už nedočkajú. Pozrime sa teda, ako sme na tom. Robíme dostatok pre elimináciu rozdielov v ohodnotení a príležitostiach medzi ženami a mužmi? Akým najväčším výzvam čelíme v tejto oblasti?Na chvoste Európskej Únie


Na základe 31 indikátorov bolo všetkým krajinám Európskej únie vyčíslené skóre, ktoré odráža ich aktuálnu situáciu v riešení rodovej rovnosti v spoločnosti. V indexe sa používa stupnica od 1 do 100, pričom 1 je úplná nerovnosť a naopak 100, úplná rovnosť.


Slovensko sa v Indexe rodovej rovnosti EÚ umiestnilo na treťom mieste. Ale odzadu. So svojimi 55,5 bodmi sa spolu s Rumunskom, Maďarskom a Gréckom radí ku krajinám s najhorším dosiahnutým výsledkom. Náš výsledok je o 12,4 bodu nižší ako priemer EÚ.


Aj keď sa výsledok Slovenska za desaťročie zlepšil, tento nárast (o 2,5 boda) je takmer o polovicu menší ako priemer v rámci krajín EÚ (pre lepšie porovnanie rýchlosti ostatných krajín si napríklad Taliansko za rovnaké obdobie prilepšilo o 10,2 boda). Lídrami v riešení problematiky rodovej rovnosti sú Švédsko, Dánsko a Francúzsko.


Najvyššie skóre Slovensko dosiahlo v kategórii zdravia a peňazí. Naopak rodová nerovnosť je najvýraznejšia v oblasti moci a času. Pozrime sa na to detailnejšie.


Zlepšujeme sa, aj keď slimačím tempom


Rodová rovnosť v kategórii zdravia a prístupu k zdravotným službám sa v priebehu rokov zlepšuje. Spokojnosť so svojím zdravotným stavom sa podľa výsledku výskumu zvyšuje s úrovňou vzdelania a klesá so zvyšujúcim sa vekom.


Rastúca priemerná mzda na Slovensku, odzrkadľuje zlepšujúcu sa finančnú situáciu, avšak rodová nerovnosť v tejto oblasti pretrváva. Finančné ohodnotenie práce mužov a žien na Slovensku je naďalej rozdielne, nakoľko Slovenky zarábajú o jednu pätinu menej ako ich kolegovia.


Hodnota jedného eura pracujúcich Sloveniek je 80 centov.

Najhoršie sú na tom ženy cudzinky. V krajinách EÚ je ich mzda v porovnaní s mužmi pochádzajúcimi zo zahraničia o 40% nižšia.

Najväčšia priepasť v platoch je vo finančníctve a zdravotníctve


Napriek tomu, že ciele o posilnení ekonomickej nezávislosti žien sú už dlhú dobu zapracované do politických stratégií Európskej únie týkajúcich sa rodovej rovnosti, príjmová nerovnosť je aktuálnym problémom väčšiny krajín EÚ.


Podľa výsledkov EIGE ženy zarábajú menej vo všetkých pracovných sférach.

Najväčšie rozdiely boli zaznamenané na pozíciách v oblasti financií a poistenia (35%) , v zdravotníctve (33%) a v priemyselnej výrobe (31%).


Aj napriek medziročne sa zlepšujúcemu výsledku indexu v kategórii práce, pretrváva dodnes na Slovensku mnoho rodových rozdielov. Najväčšie rozdiely boli zaznamenané práve u párov s deťmi, kde až 92 % mužov pracuje na plný pracovný úväzok, čo je o 29 % viac ako v prípade žien matiek.


Ženy nám chýbajú aj vo vedúcich pozíciách


Aj keď sa zastúpenie žien v našom parlamente zvýšilo zo 17 % v roku 2010 na 21 %, stále zaostávame za priemerom EÚ. Lídrami v tejto kategórii sú Švédsko, Fínsko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko i Rakúsko. Ženy v parlamentoch týchto krajín majú viac ako 40 % zastúpenie.


Takisto zastúpenie žien na vedúcich pozíciách najväčších spoločností na Slovensku je trikrát nižšie ako mužov.

Neustále pretrvávajú aj výrazne rozdiely v zastúpení žien v rámci pracovných sfér, v ktorých pôsobia. Napríklad v oblasti zdravia, sociálnej práce, či vzdelávania pôsobí 5 - krát viac žien ako mužov. Dôvod výberu spomínaných pracovných pozícií častokrát pramení zo sociálnych stereotypov, ktoré sú v spoločnosti vytvárané. Naopak, participácia žien vo vede, v technológiách či v inžinierstve, kde sú mzdy v priemere dvojnásobne vyššie, je takmer 6 - krát nižšia. Pritom počet vysokoškolsky vzdelaných žien na Slovensku už prevyšuje mužov a rastie rýchlejším tempom.


Slovenky “oddychujú” v kuchyni


Jednou z pozorovaných kategórií bolo množstvo času, ktoré ľudia trávia domácimi prácami a voľnočasovými aktivitami. Najväčšie rozdiely boli spozorované v prípade rodín s deťmi, kde až 85 % žien je zodpovedných za domáce práce, varenie a starostlivosť o deti. Naopak, v rodinách s deťmi si o polovicu viac mužov nájde niekoľkokrát do týždňa čas na to, čo ich baví.Naozaj chceme čakať 60 rokov?


V Lean In Slovakia v tom máme jasno. Všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sme tento čas pomohli skrátiť. Našim cieľom je pomôcť ženám na Slovensku dosiahnuť svoj plný potenciál a zmeniť pracovné prostredie na inkluzívnejšie a spravodlivejšie pre všetkých. Slovenkám ponúkame vzdelávacie aktivity na ich rozvoj a rast. Taktiež cez Lean In Circles podporujeme menšie komunity žien, ktoré sa aj vďaka kvalitným materiálom môžu navzájom motivovať, povzbudzovať a učiť sa jedna od druhej. S partnerom Grow with Google realizujeme pravidelné workshopy pre podporu soft-skills, motivácie, sebaprezentácie a tým aj podpore slovenských líderiek a podnikateliek.


Problematika rodovej rovnosti na Slovensku nám nie je ľahostajná.Kommentare


bottom of page