top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej zmluvy na vzdelávacie kurzy Lean In (ďalej len „Poskytovateľ”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a kupujúcim / záujemcom. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  1. Poskytovateľom výučby je:
   Ženský algoritmus o.z.                                                                                                                                  Pri nemocnici 7
   040 01  Košice
   Slovensko
   IČO: 53284135
   DIČ:  2121377346
   Nie je platiteľom DPH. 

 2. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti sebarozvoja, mäkkých, tvrdých zručností a diverzity a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie tejto výučby (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

 3. Účastník má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Objednávanie tovaru
 1. Knihy, prípadne iný doplnkový sortiment je možné objednať prostredníctvom Objednávkového formulára. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar.

 2. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky Objednávateľovi na zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), podklady k platbe prevodom na účet, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

 3. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha.

 4. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

III. Dodanie tovaru
 1. Objednaný tovar na sklade odosielame do 2 pracovných dní od obdržania platby. O dátume dodania predbežne informujeme Objednávateľa emailom. Ak tovar nemáme na sklade, a nepodarí sa nám ho zabezpečiť ani v dodatočne dohodnutnej lehote (max. 30 dní), má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet, z ktorého prostriedky odoslal.

 2. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu alebo balíka. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou. 

 3. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 4. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

 5. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 6. Cena za poštovné je závislá od krajiny dodania (odosielame aj do Českej republiky), váhy zásielky a riadi sa platným cenníkom Slovenskej pošty. Zásielky odosielame doporučene. Balné neúčtujeme.

 7. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

IV. Charakteristika vzdelávacej služby
 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací workshop / webinár / meetup (ďalej len „štúdium“), ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia o diverzite a inklúzii, znižovanie rodových rozdielov v spoločnosti a zvyšovanie kvalifikácie a sebadôvery účastníkov. 

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Účastníkovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Účastníka všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.

 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Účastníka. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.

 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Účastníkovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.

 4. Účastník sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Účastníkovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

VI. Školné a platobné podmienky
 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzov Lean In sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.leanin.sk k dátumu objednania kurzu.

 2. Cenu za kurz záujemca zaplatí prevádzkovateľovi, a to bankovým prevodom.

 3. Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo zaplatená v hotovosti v sídle spoločnosti, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr tretí deň pred začiatkom kurzu.

 4. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď a to aj v prípade, že do objednávky objednávateľ zadal viacero položiek a má záujem uplatniť si množstevnú zľavu. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov.

 5. Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa.

 6. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia.

 7. V prípade chybne odoslanej platby (na nesprávny účet, alebo vo vyššej sume) môžete požiadať o vrátenie príslušnej finančnej čiastky. Žiadosť o vrátenie chybne odoslanej finančnej čiastky treba doložiť vyhlásením, že platbu ste zaslali omylom, ako aj potvrdením o platbe (výpis z kartového účtu alebo výpis z bežného účtu, odkiaľ bola platba odúčtovaná). Na spracovanie žiadosti a spätný prevod si vyhradzujeme 14 dní a účtujeme administratívny poplatok vo výške 15 EUR.

VII. Podmienky ukončenia štúdia
 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Účastníkom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
  a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Účastníkom,
  b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Účastníka,
  c) odstúpením Účastníka za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

 2. Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Účastníka
  Účastník je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Účastníka Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Účastník zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie. Účastníkovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Lean In.

 3. Odstúpenie Účastníka
  Účastník je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Účastníkovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Účastníka.

 4. Poplatky za zrušenie účasti
  Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 30 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné. V období 29-16 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 25 % ceny, v období 15-10 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 50 % ceny, v období 9-2 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 75 % ceny, menej ako 2 pracovné dni je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 100 % ceny kurzu. Pri neúčasti na kurze účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu. Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Poskytovateľovi.

VIII. Reklamačný poriadok
 1. V prípade nespokojnosti zákazníka s dodaným tovarom alebo službami z opodstatnených dôvodov ako napr. poškodenie, nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, a to do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zhodnotiť opodstatnenie sťažnosti a v kladnom prípade zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

 2. Platba a nárok na kurz
  Zaplatením sumy za kurz má Účastník právo na účasť na kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený, je potrebné kontaktovať Poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

IX. Autorské práva
 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.leanin.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránkach www.leanin.sk a www.leanin.org, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.leanin.sk, ako aj www.leanin.org, sú chránené autorským právo a ich neoprávnené používanie predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané účasťou na kurzoch, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.

 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje na portál tretej osobe.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka na portáli  pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2 a 7.3 tohto odstavca.

X. Ochrana osobných údajov
 1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely. Viac informácií, ako nakladá Lean In s osobnými údajmi účastníkov, je uvedených na stránke Ochrana súkromia. 

XI. Záverečné ustanovenia
 1. Poskytovateľ a Účastník súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 05. 2020.

bottom of page