top of page
Book_Mockup_5.png

Inkluzívne
pracovisko vol. 2

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ!

9. februára - 9. marca 2022

Bezplatný 5-týždňového online program INkluzívne pracovisko sme realizovali s cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov súkromných a verejných organizácií na Slovensku o potrebe diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. Projekt organizujeme v spolupráci so špičkovým nórskym partnerom v tejto oblasti, KUN - Centre of Equality and Diversity. Našim cieľom je nielen rozšíriť osvetu, ale vybudovať skupinu D&I ambasádorov, ktorých vybavíme materiálmi a inštrukciami, aby mohli tieto témy šíriť ďalej vo svojich organizáciách - či už sú to pracoviská, školy, komunity a podobne.

 

Projekt INclusive Workplace / INkluzívne pracovisko je podporený

z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis

v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

logo.png

107
účastníkov

34
D&I ambasádorov

246

zamestnancov vyškolených ambasádormi

Čo hovoria naši absolventi?

Copy of INclusive Workplace (2).png

Páčilo sa mi aplikovanie výsledkov zo štúdií a výskumov vykonaných na Slovenskom trhu práce, keďže je ťažké nájsť / získať tieto informácie na internete. Veľmi sa mi aj páčil interaktívny priestor na odpovedanie otázok kreatívnym spôsobom.

Vzdelávame D&I ambasádorov

Vzdelanie v oblasti diverzity a inklúzie nie je zatiaľ na Slovensku bežne dostupné, prípadne sa pohybuje v stovkách až tisíckach eur. Pritom z inkluzívnej spoločnosti ťaží každý jednotlivec - nikdy neviete, kedy sa ocitnete na okraji a budete čeliť profesnej diskriminácii či už kvôli rodičovstvu, telesnému hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácii. Záleží nám na tom, aby bolo základné D&I vzdelanie dostupné pre všetkých a bezplatne. 

Ak máte záujem pripojiť sa k tým, ktorí posolstvo rovnosti a spravodlivého zaobchádzania na pracoviskách šíria spolu s nami ďalej, pridajte sa k našim D&I ambasádorom a získajte ďalšie benefity. Ambasádor/ka sa zaväzuje, že v priebehu najbližších 3 mesiacov vyškolí aspoň 20 ľudí prostredníctvom školiacich materiálov, ktoré vám poskytneme. Ide o prezentáciu na 90 minút, ktorá sumarizuje všetko, čo sa v priebehu 5 týždňov s nami naučíte. Po každom uskutočnenom webinári vyplníte stručný report, v ktorom nám napíšete, koľko ľudí ste vyškolili, doložíte to screenshotom alebo fotografiou z podujatia a dáte nám spätnú väzbu, ako školenie prebiehalo, prípadne aké informácie či materiály vám chýbali. 

Každých 6 mesiacov odmeníme najaktívnejších ambasádorov a všetkým aktívnym ambasádorom budeme poskytovať príležitosti na dopĺňanie ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom webinárov "train the trainer". Vzdelávať môžete svojich kolegov, spolužiakov alebo zamestnancov spoločností, ktorí sú vašimi klientami. 

Pozn.: Aj keď budeme veľmi radi, ak vyškolíme čo najviac ambasádorov, účasťou na webinároch sa automaticky nezaväzujete stať sa D&I ambasádorom. 

Pomôžte nám vytvárať zo Slovenska inkluzívnejšie miesto na prácu a život!

Copy of INclusive Workplace (1)_edited.jpg

Harmonogram

​Úvod do D&I

Str 9.2., 17:30 - 19:00hod

Predstavenie projektu, základné pojmy a princípy diverzity a inklúzie, ich význam a benefity na pracoviskách. Slovenský právny základ, štatistiky, nositelia inklúzie v organizáciách. 

Lektorka: Lenka Hlinková

​Férový nábor zamestnancov

Str 23.2., 17.30 - 19:00hod

Spravodlivý nábor zamestnancov bez diskriminácie, praktické tipy, ako ju eliminovať v procese náboru či pri hodnotení zamestnancov. Ako písať inkluzívne pracovné ponuky? Špeciálne sa pozrieme na problematiku rodičovskej dovolenky.

Lektorka: Jana Žuľová / Andrea Martinkevičová 

Akčný plán

Str 9.3., 17:30 - 19:00hod

Od mapovania úrovne diverzity a inklúzie, cez stanovenie jasných cieľov, identifikáciu medzier a výziev, určenie nositeľov diverzity v organizácii, implementáciu metrík, až po hodnotenie výsledkov. Záväzok firiem pre D&I, vzory dokumentácie a zber spätnej väzby.

Lektorka: Renáta Dulinová Bzdilová / Lenka Hlinková

Nevedomé predsudky

Str 16.2., 17:30 - 19:00hod

Rovnosť vs. spravodlivosť, kognitívne stereotypy, najčastejšie rodové predsudky na pracovisku, praktické príklady, ako sa s nimi vysporiadať. Ako funguje náš mozog a kroky k eliminácii škodlivých predsudkov. 50 Ways To Fight Bias.

Lektorka: Renáta Dulinová Bzdilová / Miroslava Kuľková 

Inkluzívne pracovné prostredie

​Štv 3.3., 17:30 - 19:00hod

Naučíme sa rozoznávať 5 dominačných techník, posvietime si na sexuálny harašment a diskrimináciu na pracovisku a ako im predchádzať, akú rolu pri priestupkoch zohráva alkohol na pracvisku / team - buildingoch. Čo je sexizmus.

Lektorka: Miroslava Kuľková

Záverečný test

Pre tých, ktorí majú s nami po skončení programu záujem pokračovať ako ambasádori, sme pripravili záverečný test. 

Pozn..: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času, obsahu alebo lektora jednotlivých podujatí. 

Prečo sa zapojiť?

 

Vzdelávanie v oblasti diverzity, inklúzie či nevedomých predsudkov je na Slovensku veľmi obmedzené. Mládež sa o nich v škole neučí, zamestnanci sa s touto témou stretávajú len v najväčších korporáciách, kde iniciatíva vzdelávať k vzájomnej tolerancii, medzikultúrnej empatii, rodovej rovnosti a antidiskriminačnému správaniu prichádza zväčša z materskej organizácie v zahraničí. Slovenské malé a stredné podniky, štátne podniky či samosprávy nemajú tieto témy spravidla zaradené v plánoch vzdelávania zamestnancov. Buď majú u vedenia nízku prioritu alebo je ich realizácia pre organizáciu finančne náročná.


Pokiaľ ide o platovú medzeru, podľa európskych štatistík je Slovensko na chvoste Európy. Ženy zarábajú zhruba o pätinu menej ako muži. História našej krajiny a tiež fakt, že u nás žije len 2,2% cudzincov, nás nepripravila na potrebu tolerancie, taktu a empatie v kontakte s inakosťou, či už ide o rasu, národnosť, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo vierovyznanie. Najčastejšie sú obeťami tohto správania zraniteľné a marginalizované skupiny, napríklad ženy v dominantne mužských kolektívoch, ženy v produktívnom veku, tehotné ženy, matky, ľudia inej než bielej rasy, inej národnosti, nekresťanského vierovyznania, inej než heterosexuálnej orientácie, s telesným handikepom, ľudia po päťdesiatke a podobne.

Program je určený pre širokú verejnosť, ale profitovať z neho budú najmä manažéri, personalisti, učitelia a lektori. Okrem získaného povedomia budú mať aj prístup k nástrojom, ako nadobudnuté vedomosti uplatniť v praxi a prispieť k pozitívnej zmene svojho okolia či organizácie. 

Prihlasovanie na Inkluzívne pracovisko vol.2 je OTVORENÉ.
​Účasť je bezplatná.


Podmienkou registrácie je min. vek 16 rokov. Prednášky sú v slovenčine.

Lektorky

Illustrated Waves
fotka.jpg

Miroslava Kuľková

Vedecká pracovníčka Karlovej univerzity v Prahe, Google Certified Trainer for Critical Thinking a lektorka v oblasti nevedomých predsudkov, diverzity a inklúzie.

IMG_0028-Edit (1).jpg

Lenka Hlinková

Externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny, Google Certified Trainer pre digitálnu bezpečnosť, organizačná konzultantka v oblasti inkluzívneho líderstva.

60ccb4b9880ec06e86a4ca9e_1608033467863.jpeg

Andrea Martinkevičová

Profesionálka v procesnom riadení ľudských zdrojov s viac než 18-ročnou praxou  a aktivistka diverzity a inklúzie v praxi.

Illustrated Waves
IMG_20211111_135903 (1).jpg

Renáta Dulinová Bzdilová

Vedecká a pedagogická pracovníčka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, pôsobila ako členka pre rodovú rovnosť UPJŠ, má pracovné skúsenosti z korporátneho. Je lektorkou v oblasti diverzity a inklúzie.

Moje foto_edited.jpg

Jana Žuľová

Od roku 2010 pôsobí na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia UPJŠ, momentálne na pozícii docentky. Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva a Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť prac. práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov, prednáša primárne problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. 

V prípade otázok súvisiacich s vzdelávacím programom nás, prosím, kontaktujte.
bottom of page