Copy of INclusive Workplace.png

Pozývame vás zúčastniť sa bezplatného 6-týždňového online programu INkluzívne pracovisko s cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov súkromných a verejných organizácií primárne na východnom Slovensku o potrebe diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. Projekt organizujeme v spolupráci so špičkovým nórskym partnerom v tejto oblasti, KUN - Centre of Equality and Diversity. Našim cieľom je nielen rozšíriť osvetu, ale vybudovať skupinu D&I ambasádorov, ktorých vybavíme materiálmi a inštrukciami, aby mohli tieto témy šíriť ďalej vo svojich organizáciách - či už sú to pracoviská, školy, komunity a podobne.

 

Projekt INclusive Workplace / INkluzívne pracovisko je podporený

z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis

v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prečo sa zapojiť?

 

Vzdelávanie v oblasti diverzity, inklúzie či nevedomých predsudkov je na Slovensku veľmi obmedzené. Mládež sa o nich v škole neučí, zamestnanci sa s touto témou stretávajú len v najväčších korporáciách, kde iniciatíva vzdelávať k vzájomnej tolerancii, medzikultúrnej empatii, rodovej rovnosti a antidiskriminačnému správaniu prichádza zväčša z materskej organizácie v zahraničí. Slovenské malé a stredné podniky, štátne podniky či samosprávy nemajú tieto témy spravidla zaradené v plánoch vzdelávania zamestnancov. Buď majú u vedenia nízku prioritu alebo je ich realizácia pre organizáciu finančne náročná.


Pokiaľ ide o platovú medzeru, podľa európskych štatistík je Slovensko na chvoste Európy. Ženy zarábajú zhruba o pätinu menej ako muži. História našej krajiny a tiež fakt, že u nás žije len 2,2% cudzincov, nás nepripravila na potrebu tolerancie, taktu a empatie v kontakte s inakosťou, či už ide o rasu, národnosť, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo vierovyznanie. Najčastejšie sú obeťami tohto správania zraniteľné a marginalizované skupiny, napríklad ženy v dominantne mužských kolektívoch, ženy v produktívnom veku, tehotné ženy, matky, ľudia inej než bielej rasy, inej národnosti, nekresťanského vierovyznania, inej než heterosexuálnej orientácie, s telesným handikepom, ľudia po päťdesiatke a podobne.

Program je určený pre širokú verejnosť, ale profitovať z neho budú najmä manažéri, personalisti, učitelia a lektori. Okrem získaného povedomia budú mať aj prístup k nástrojom, ako nadobudnuté vedomosti uplatniť v praxi a prispieť k pozitívnej zmene svojho okolia či organizácie. 

logo.png
Copy of INclusive Workplace (1)_edited.jpg
Vzdelávame D&I ambasádorov

Vzdelanie v oblasti diverzity a inklúzie nie je zatiaľ na Slovensku bežne dostupné, prípadne sa pohybuje v stovkách až tisíckach eur. Pritom z inkluzívnej spoločnosti ťaží každý jednotlivec - nikdy neviete, kedy sa ocitnete na okraji a budete čeliť profesnej diskriminácii či už kvôli rodičovstvu, telesnému hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácii. Záleží nám na tom, aby bolo základné D&I vzdelanie dostupné pre všetkých a bezplatne. 

Ak máte záujem pripojiť sa k tým, ktorí posolstvo rovnosti a spravodlivého zaobchádzania na pracoviskách šíria spolu s nami ďalej, pridajte sa k našim D&I ambasádorom a získajte ďalšie benefity. Ambasádor/ka sa zaväzuje, že v priebehu najbližších 30 dní vyškolí aspoň 20 ľudí prostredníctvom školiacich materiálov, ktoré vám poskytneme. Ide o prezentáciu na 90 minút, ktorá sumarizuje všetko, čo sa v priebehu 6 týždňov s nami naučíte. Po každom uskutočnenom webinári vyplníte stručný report, v ktorom nám napíšete, koľko ľudí ste vyškolili, doložíte to screenshotom alebo fotografiou z podujatia a dáte nám spätnú väzbu, ako školenie prebiehalo, prípadne aké informácie či materiály vám chýbali. 

Každých 6 mesiacov odmeníme najaktívnejších ambasádorov a všetkým aktívnym ambasádorom budeme poskytovať príležitosti na dopĺňanie ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom webinárov "train the trainer". Vzdelávať môžete svojich kolegov, spolužiakov alebo zamestnancov spoločností, ktorí sú vašimi klientami. 

Pozn.: Aj keď budeme veľmi radi, ak vyškolíme čo najviac ambasádorov, účasťou na webinároch sa automaticky nezaväzujete stať sa D&I ambasádorom. 

Pomôžte nám vytvárať zo Slovenska inkluzívnejšie miesto na prácu a život!

Harmonogram

Pi 24.9., 18:00 - 20:00

​Úvod do D&I

Predstavenie projektu, základné pojmy a princípy diverzity a inklúzie, ich význam a benefity na pracoviskách. Slovenský právny základ, štatistiky, nositelia inklúzie v organizáciách. 

Lektorka: Lenka Hlinková

Št 7.10., 18:00 - 20:00

​Férový nábor zamestnancov

Spravodlivý nábor zamestnancov bez diskriminácie, praktické tipy, ako ju eliminovať v procese náboru či pri hodnotení zamestnancov. Ako písať inkluzívne pracovné ponuky? Špeciálne sa pozrieme na problematiku rodičovskej dovolenky.

Lektorka: Andrea Martinkevičová

Št 21.10., 18:00 - 20:00

Akčný plán

Od mapovania úrovne diverzity a inklúzie, cez stanovenie jasných cieľov, identifikáciu medzier a výziev, určenie nositeľov diverzity v organizácii, implementáciu metrík, až po hodnotenie výsledkov. Záväzok firiem pre D&I, vzory dokumentácie a zber spätnej väzby.

Lektorka: Lenka Hlinková

Št 30.9., 18:00 - 20:00

Nevedomé predsudky

Rovnosť vs. spravodlivosť, kognitívne stereotypy, najčastejšie rodové predsudky na pracovisku, praktické príklady, ako sa s nimi vysporiadať. Ako funguje náš mozog a kroky k eliminácii škodlivých predsudkov. 50 Ways To Fight Bias.

Lektorka: Miroslava Kuľková

Št 14.10., 18:00 - 20:00

Inkluzívne pracovné prostredie

Naučíme sa rozoznávať 5 dominačných techník, posvietime si na sexuálny harašment a diskrimináciu na pracovisku a ako im predchádzať, akú rolu pri priestupkoch zohráva alkohol na pracvisku / team - buildingoch. Čo je sexizmus.

Lektorka: Miroslava Kuľková

Št 28.10., 18:00 - 20:00

Panelová diskusia + ZÁV. TEST

Rozhovor s 3 firmami, kde sa úspešne podarilo zaviesť praktiky inklúzie doplnený o skúsenosti s tým, čo sa, naopak, nepodarilo. Pre tých, ktorí majú s nami po skončení programu záujem pokračovať ako ambasádori, sme pripravili záverečný test. 

Moderuje Katarína Trnová

Pozn..: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času, obsahu alebo lektora jednotlivých podujatí. 

Čo hovoria naši absolventi

Copy of INclusive Workplace (2).png

Určite veľká spokojnosť. Výborné lektorky - prejavom, znalosťou problematiky, prácou s publikom.

Na všetkých bolo vidieť, že sú dané témy im blízke. Prezentácie boli pripravené na vysokej úrovni - vizuálne aj obsahovo.

Registrovať sa dá aj po začatí programu do vyčerpania voľných miest.

Podmienkou registrácie je min. vek 16 rokov, pričom v tejto jesennej edícii uprednostňujeme záujemcov
z východného Slovenska.

Lektorky

Illustrated Waves

Miroslava Kuľková

Vedecká pracovníčka Karlovej univerzity v Prahe, Google Certified Trainer for Critical Thinking a lektorka v oblasti nevedomých predsudkov, diverzity a inklúzie.

Lenka Hlinková

Externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny, Google Certified Trainer pre digitálnu bezpečnosť, organizačná konzultantka v oblasti inkluzívneho líderstva.

Andrea Martinkevičová

Profesionálka v procesnom riadení ľudských zdrojov s viac než 18-ročnou praxou  a aktivistka diverzity a inklúzie v praxi.

V prípade otázok súvisiacich s vzdelávacím programom nás, prosím, kontaktujte.