• Simona Šimovičová

Sebavedomie našich tínedžeriek je pod priemerom krajín EU

Nízke sebavedomie, nedôvera vo svoje vlastné schopnosti, zdeformovaný obraz a neúcta voči sebe samej. S týmito problémami bojuje denno-denne väčšina dospievajúcich a mladých žien. Prečo slovenské dievčatá dosahujú výrazne podpriemerné výsledky v oblasti životnej spokojnosti v porovnaní s inými európskymi krajinami? Prečo mladé ženy tolerujú násilie vo vzťahu? Je súčasná situácia horšia ako v minulosti? Akú rolu v tomto zohráva školský systém? Rozprávali sme sa s psychologičkou Evou Poliakovou, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike.Výsledky zahraničných výskumov ukazujú, že v čase dospievania dievčatám výrazne klesá sebavedomie, pričom tento neželaný jav v priebehu rokov pretrváva až do ich dospelosti. Pozorujete tento fenomén aj u nás?


Áno, výsledky Európskej sociálnej sondy ukazujú, že skóre slovenských dievčat v oblasti sebavedomia patrí medzi tie najnižšie. Sme hlboko pod priemerom krajín EÚ. Takisto závery HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) výskumu ukazujú, že skóre životnej spokojnosti je u dievčat podstatne nižšie ako u chlapcov. Išlo o kohortový výskum, kde analyzovali odpovede 11, 13 a 15 ročných tínedžerov v 43 krajinách sveta. Vnímanie sveta je u dievčat výrazne odlišné ako u chlapcov. Pozorujeme silnejúci rozpor medzi fyzickou a sociálnou zrelosťou. Hranica dospievania sa posúva do stále nižšieho veku, avšak zložité spoločenské požiadavky a zvyšujúce sa nároky v oblasti vzdelania, či v neskoršom veku samotnej profesionálnej prípravy majú za následok odďaľovanie dosiahnutia sociálnej zrelosti. To má za následok, že sa nožnice medzi dosiahnutím fyzickej a sociálnej zrelosti v priebehu rokov čoraz viac rozťahujú. To je pre dospievajúce dievčatá veľmi náročné. Takisto psychológovia upozorňujú i na problém vnímania samých seba, svojho tela a jeho samotnej akceptácie. Obraz vlastného tela a jeho vnímanie tvorí významný aspekt osobnosti.


Ste pravidelne v kontakte s dospievajúcimi dievčatami, či mladými ženami. Stretávate sa s týmto negatívnym javom aj v prostredí, v ktorom pôsobíte? Spomínate si na nejaký príklad z Vašej praxe?


Samozrejme.


Keď vyzvem dievčatá, aby dvihli ruku, ak si myslia, že sú krásne, vídavam iba ostýchavé pohľady, mierne pousmiatie, no všetky ruky spravidla ostávajú dole. Ak sa tú istú otázku pýtam chlapcov, síce sa smejú ale netrvá dlho a ich ruky vyletia hore.

Aj to je dôkazom toho, že dievčatá vnímajú samé seba úplne inak ako chlapci.