• Alžbeta Palkoci

Podnikanie, part-time, freelancing [Back IN Business program]

Lean In Slovakia Network v spolupráci s Nadáciou Pontis a Accenture úspešne ukončil intenzívny vzdelávací program pre ženy Back IN Business, ktoré sú na materskej, ale plánujú návrat do práce. Jednotlivé workshopy pokryli širokú škálu tém, jednou z nich boli aj viaceré možnosti úväzku či inej zárobkovej činnosti.


Pre vás, pre komunitu Lean In, exkluzívne prinášame na našom blogu aj malú „ochutnávku“ cenných informácii od právničky JUDr. Jany Žuľovej, PhD., ktorá sa venuje pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia.1. Ako je pokrytý freelancing v Zákonníku práce - ide o SZČO alebo do úvahy prichádza aj kombinácia s inou právnou formou?


Stručne a jednoducho možno odpovedať, že Zákonník práce nepokrýva freelencing v žiadnom smere. Buď ste freelancerom, alebo ste zamestnancom. Zákonník práce chráni iba zamestnancov.


Podrobnejšie možno rozviesť, že freelancer nie je podriadený, ale je to partner. To vylučuje, aby sme hovorili o pôsobnosti zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákonník práce). Zákonník práce upravuje právne vzťahy pri výkone závislej práce a jedným z jej definičných znakov je práve vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Ak ste freelancerom v pravom zmysle slova, štít Zákonníka práce Vás nechráni. Ste podnikateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou so svojím vlastným IČO, konáte a podpisuje sa vlastným menom, vystupujete vo svojom mene, máte vlastnú zodpovednosť. Sám sa rozhodujete a rovnocenne sa so svojim zmluvným partnerom dohadujete, ktorú pracovnú úlohu prijmete, v akom čase ju zrealizujete, akú odmenu si vypýtate.


To však nevylučuje, aby sa z freelancera stal zamestnanec, ak sa rozhodne, že podpíše pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, prípade aj dohoda o brigádnickej práci študenta). Potom však nehovoríme o freelancerovi, podnikateľovi, ale ide o klasického zamestnanca.